Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2010 - Bleser κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-25/07) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Διορισμός - Κατάταξη σε βαθμό κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων - Άρθρα 2 και 13 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ - Αρχή της διαφάνειας - Αρχή της αντιστοιχίας μεταξύ βαθμού και θέσεως - Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας - Καθήκοντα επιμελείας - Αρχή της χρηστής διοικήσεως - Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της απαγορεύσεως της αναδρομικής ισχύος - Κανόνας περί απαγορεύσεως της reformatio in pejus - Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Αρχή της καλής πίστεως - Αρχή της patere legem quam ipse fecisti)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Thomas Bleser (Nittel, Γερμανία) (εκπρόσωποι: P. Goergen και M. Wehrheim, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: αρχικώς M. Schauss, στη συνέχεια A. V. Placco και M. Glaeser)

Παρεμβαίνον υπέρ του καθού-εναγομένου: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Arpio Santacruz και M. Simm)

Αντικείμενο

Ακύρωση της διοικητικής αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία ο προσφεύγων, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων πριν την έναρξη ισχύος του νέου ΚΥΚ, κατατάχθηκε σε βαθμό και κλιμάκιο κατ' εφαρμογή λιγότερο ευνοϊκών γι' αυτόν διατάξεων (άρθρο 12 του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 723/2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων - Αίτημα αποζημιώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 117 της 26.5.2007, σ. 36.