A Bíróság (ötödik tanács) 2020. június 11-i ítélete (a Tribunal de l'entreprise de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SI, Brompton Bicycle Ltd kontra Chedech/Get2Get

(C-833/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Szellemi és ipari tulajdon – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – 2–5. cikk – Hatály – Használati tárgy – A »mű« fogalma – A művek szerzői jogi védelme – Feltételek – Valamely árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formája – Összecsukható kerékpár)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de l'entreprise de Liège

Az alapeljárás felei

Felperesek: SI, Brompton Bicycle Ltd

Alperes: Chedech/Get2Get

Rendelkező rész

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2–5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikkekben említett szerzői jogi védelem kiterjed az olyan termékre is, amelynek formája, legalábbis részben, valamely műszaki hatás eléréséhez szükséges, amennyiben e termék szellemi alkotás eredményeként létrejövő, eredeti művet képez annyiban, hogy e formán keresztül annak alkotója az alkotókészségét eredeti módon fejezi ki, szabad és kreatív döntések meghozatalával, és így az említett forma a személyiségét tükrözi, aminek megítélése – az alapeljárás tárgyát képező jogvita releváns elemei összességének figyelembevételével – a nemzeti bíróság feladata.

____________

1 HL C 82., 2019.3.4.