Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 maart 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-17/12)1

„Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Binnen beroepstermijn per fax ingediend verzoekschrift – Ondertekening van advocaat die verschilt van ondertekening op per post verzonden originele verzoekschrift – Te laat ingesteld beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië), (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie ( vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en M. J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om de Commissie te veroordelen tot betaling van een bedrag ter vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden door de buitensporige duur van de procedure inzake de erkenning van de ernst van de ziekte waaraan hij lijdt

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 138 van 12/05/2012, blz. 33.