Prasība, kas celta 2008. gada 13. oktobrī - Clarke, Papathanasiou un Periañez-González/ITSB

(lieta F-82/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Nicole Clarke, Alikante (Spānija), Elisavet Papathanasiou, Alikante, (Spānija) un Mercedes Periañez-González, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasītājas lūdz atcelt viņu darba līgumu noteikumu, kas paredz šo līgumu automātisku izbeigšanu, ja prasītājas netiek iekļautas pirmā atklātā viņu amatu konkursa rezerves sarakstā. Otrkārt, prasītājas lūdz atzīt, ka konkursi OHIM/AD/02/07 un OHIM/AST/02/07 neietekmē viņu darba līgumus, vai arī lūdz šos konkursus atcelt. Tāpat viņas lūdz atlīdzināt zaudējumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas ir izvirzījušas šādus prasījumus:

atcelt viņu attiecīgo darba līgumu 5. pantu;

lai 2007. gada 12. decembrī OV C 300A publicētie paziņojumi par konkursu OHIM/AD/02/07 un OHIM/AST/02/07 neietekmētu prasītāju dienesta tiesiskās attiecības;

pakārtoti, atcelt netieši izteiktus ITSB 2008. gada 12. jūlija noraidošos lēmumus (attiecībā uz 1., 2. un 3. prasītāju), kas izriet no Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta trešā un ceturtā teikuma, kā arī 2008. gada 18. jūlija lēmumu (attiecībā uz 2. prasītāju);

pakārtoti, atcelt ITSB 2008. gada 7. marta noraidošos lēmumus, kas paziņoti 2008. gada 10. martā un kas pieņemti, pamatojoties uz prasītāju lūgumiem saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, ciktāl šajos lēmumos noraida:

grozījumus ar prasītājām uz nenoteiktu laiku noslēgtajos dienesta līgumos tādējādi, ka dienesta līgumu 5. panta noteikums par papildu ārēja konkursa nepieciešamību ir pilnībā atcelts bez atlīdzības vai, pakārtoti, atcelts vismaz attiecībā uz tā pirmo teikumu;

atzinumu par līgumu, kas ar prasītājām noslēgti uz nenoteiktu laiku, saglabāšanu;

atzinumu, ka prasītāju dalība atklātā konkursā nav nepieciešama, lai ITSB viņas turpinātu nodarbināt kā pagaidu darbinieces ar līgumu uz nenoteiktu laiku;

kā arī pakārtoti pieprasītu atzinumu, ka prasītāju dalība 2007. gada 12. decembrī OV C 300A publicētajos konkursos OHIM/AD/02/07 un OHIM/AST/02/07 nav nepieciešama, lai ITSB viņas turpinātu nodarbināt kā pagaidu darbinieces ar līgumu uz nenoteiktu laiku;

atcelt ITSB personāldaļas atzinumus prasītājām adresētajās 2007. gada 19. decembra vēstulēs, kurās ITSB 2007. gada 12. decembrī OV C 300A publicētos konkursus sasaista ar 5. panta noteikumiem dienesta līgumos, kas noslēgti ar prasītājām;

pakārtoti, atcelt 2007. gada 12. decembrī OV C 300A publicētos konkursus tiktāl, ciktāl tie nelabvēlīgi ietekmē prasītājas;

piespriest ITSB maksāt prasītājām samērīgu zaudējumu atlīdzību pēc Civildienesta tiesas uzskatiem par morālo un nemateriālo kaitējumu, kas prasītājām nodarīts saistībā ar lēmumiem, kas atbilstoši iepriekš izvirzītajiem prasījumiem ir atceļami;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________