Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 26.6.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-108/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta - Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista - Kannetta edeltävä hallinnon sisäinen valitus - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Tilintarkastustuomioistuimen sen päätöksen kumoaminen, jolla sen pääsihteeri valittiin uudestaan kuuden vuoden pituiselle toimikaudelle 1.7.2007 alkaen ja toissijaisesti nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan LA5 vuoden 2004 ylennyskierroksen yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-171/05, Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 3.10.2006 antaman tuomion johdosta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Nijs velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 22, 26.1.2008, s. 56.