Sag anlagt den 17. marts 2006 - Sequeira Wandschneider mod Kommissionen

(Sag F-28/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgien) (ved avocats G. Vandersanden og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for referenceperioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004.

Om fornødent: Annullation af afslaget på den klage, sagsøgeren indgav den 5. september 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning for det lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab, som efter billighed og med forbehold for en forhøjelse af beløbet er opgjort til 5 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og hvis hovedopgaver navnlig består i at foretage undersøgelser vedrørende dumpingpraksis, har anfægtet gyldigheden af hans karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2004.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at hans overordnede har tildelt ham et lavere antal points, end han fortjente, fordi han ikke i forbindelse med undersøgelserne har villet prioritere fællesskabsindustriens interesser.

Sagsøgeren har dernæst anført, at den procedure, der er fulgt med henblik på udfærdigelsen af hans karriereudviklingsrapport, er i strid med vedtægtens artikel 43, gennemførelsesbestemmelserne til nævnte artikel, bedømmelsesvejledningen samt Det Paritetiske Bedømmelsesudvalgs vejledning. Kommissionen har således tilsidesat sagsøgerens ret til kontradiktion samt hans ret til en effektiv appelprocedure.

Sagsøgeren finder dels, at hans karriereudviklingsrapport er behæftet med åbenbart urigtigt skøn samt er mangelfuldt begrundet, dels at Kommissionen har tilsidesat omsorgspligten samt pligten til at udvise god forvaltningsskik.

Sagsøgeren har endelig anført, at der foreligger magtfordrejning, idet hans utilfredsstillende bedømmelse er et forsøg på at fratage ham stillingen som efterforsker.

____________