Kanne 13.6.2013 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-323/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Pignataro-Nolin ja A. Alcover San Pedro)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, ettei Italian tasavalta ole noudattanut direktiivin 1999/31/EY1 6 artiklan a kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin 1 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2008/98/EY2 4 ja 13 sekä 16 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska osaa Rooman SubATOn ja Malagrottan sekä SubATO Latinan kaatopaikoille toimitetuista jätteistä ei käsitellä siten, että ne lajiteltaisiin asianmukaisesti ja että orgaaninen osa niistä stabilisoitaisiin, ja koska Laziossa ei ole otettu käyttöön integroitua ja asianmukaista jätteenkäsittelylaitosten verkostoa, joissa olisi otettu huomioon parhaat saatavilla olevat tekniikat

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanolle päättyi 16.7.2001.

Määräaika direktiivin 2008/98/EY täytäntöönpanolle päättyi 12.12.2010.

____________

1 Kaatopaikoista 26.4.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/31/EY (EYVL L 182, s. 1).

2 Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (EUVL L 312, s. 3).