Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. siječnja 2017. uputio Korkein oikeus (Finska) – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.Queen protiv Rajavartiolaitos

(predmet C-15/17)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Druga stranka u postupku: Rajavartiolaitos

Prethodna pitanja

Treba li izraz „obala ili povezani interesi” iz članka 220. stavka 6. Konvencije o pravu mora odnosno izraz „obala ili s tim povezani interesi” iz članka 7. stavka 2. Direktive 2005/35/EZ1 tumačiti u vezi s definicijom izraza „interesi u vezi s njima” iz članka II. točke 4. Međunarodne konvencije o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje ili bi mogla uzrokovati onečišćenje naftom?

Prema definiciji iz članka II. točke 4. podtočke (c) Konvencije iz 1969. navedene u prvom prethodnom pitanju, izraz „interesi u vezi s njima” među ostalim znači blagostanje područja o kojemu je riječ, uključujući očuvanje morskoga biološkog blaga, faune i flore. Primjenjuje li se ta odredba i na očuvanje biološkog blaga, poput faune i flore u isključivom gospodarskom pojasu ili se ona odnosi samo na očuvanje interesa obalnog područja?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: Što znači izraz „obala ili povezani interesi” iz članka 220. stavka 6. Konvencije o pravu mora odnosno izraz „obala ili s tim povezani interesi” iz članka 7. stavka 2. Direktive 2005/35/EZ?

Što znači izraz „bogatstva njezinog teritorijalnog mora ili isključivog gospodarskog pojasa” u smislu članka 220. stavka 6. Konvencije o pravu mora odnosno izraz „resursi [teritorijalnog mora ili isključivog gospodarskog pojasa]” te države iz članka 7. stavka 2. Direktive 2005/35/EZ? Odnose li se biološka blaga ili živa bogatstva samo na vrste koje se mogu loviti ili također i na vrste koje su s njima udružene ili o njima ovise u smislu članka 61. stavka 4. Konvencije o pravu mora, poput biljnih i životinjskih vrsta koje im služe kao hrana?

Kako treba tumačiti izraz „prijeti da će prouzročiti” iz članka 220. stavka 6. Konvencije o pravu mora odnosno izraz „uzrokovao [...] opasnost” iz članka 7. stavka 2. Direktive 2005/35/EZ? Treba li prijetnju prouzročenja odrediti na temelju pojma apstraktne ili konkretne opasnosti ili pak na neki drugi način?

Treba li prilikom ocjenjivanja pretpostavki za nadležnost obalne države, predviđenih člankom 220. stavkom 6. Konvencije o pravu mora i člankom 7. stavkom 2. Direktive 2005/35/EZ, smatrati da je prouzročena veća šteta ili opasnost takve štete teža posljedica od prouzročenja ili prijetnje prouzročenja znatnog onečišćenja morskog okoliša u smislu članka 220. stavka 5.? Kako treba definirati znatno onečišćenje morskog okoliša i na koji način ga treba uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja prouzročene veće štete ili opasnosti takve štete?

Koje okolnosti treba uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja težine prouzročene štete ili opasnosti takve štete? Treba li prilikom ocjenjivanja uzeti u obzir, primjerice, trajanje i opseg geografskog područja pogođenog štetnim posljedicama koje se javljaju u obliku šteta? U slučaju pozitivnog odgovora: Kako treba ocijeniti trajanje i opseg šteta?

Direktiva 2005/35/EZ sadržava minimalna pravila i ne sprečava države članice u poduzimanju strožih mjera protiv onečišćenja s brodova u skladu s međunarodnim pravom (članak [1. stavak] 2.) Odnosi li se mogućnost primjene strožih odredbi i na članak 7. stavak 2. Direktive kojim je uređena nadležnost obalne države za poduzimanje mjera protiv broda u tranzitu?

Može li se prilikom tumačenja pretpostavki za nadležnost obalne države, određenih člankom 220. stavkom 6. Konvencije o pravu mora i člankom 7. stavkom 2. Direktive, dati značaj posebnim geografskim i ekološkim uvjetima, poput ranjivosti područja Baltičkog mora?

Podrazumijeva li izraz „jasan i stvaran dokaz” u smislu članka 220. stavka 6. Konvencije o pravu mora i izraz „jasan, objektivan dokaz” iz članka 7. stavka 2. Direktive 2005/35/EZ, ne samo dokaz o tome da je brod počinio kršenja na koja se te odredbe odnose, nego i dokaz o posljedicama ispuštanja? Kakav dokaz se zahtijeva u pogledu postojanja opasnosti nastanka velike štete obali ili s tim povezanim interesima ili resursima teritorijalnog mora ili isključivog gospodarskog pojasa, poput populacije ptica i riba odnosno morskog okoliša tog područja? Znači li zahtijevanje jasnog, objektivnog dokaza to da se, primjerice, ocjenjivanje štetnih posljedica ispuštene nafte na morski okoliš uvijek mora temeljiti na konkretnim istraživanjima i studijama učinaka ispuštanja nafte koje se dogodilo?

____________

1 Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija, uključujući i kaznene sankcije, za kažnjiva djela onečišćenja (SL 2005., L 255, str. 1.). (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 18.) u verziji izmijenjenoj Direktivom 2009/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. (SL 2009., L 280, str. 52.). (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 67.).