Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – Achab versus EMSK

(kohtuasi F-21/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktides a ja b ettenähtud tingimus – Alusetult saadu tagastamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mohammed Achab (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) (esindajad: M. Arsène ja G. Boudot)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega võeti hagejalt kodumaalt lahkumise toetuse saamise õigus ning nõuti tagasiulatuvalt selle toetuse tagasimaksmist.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuni 2011. aasta otsus osas, milles sellega nõutakse M. Achabile alates 1. juulist 2010 makstud kodumaalt lahkumise toetuse tagasimaksmist.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool M. Achabi kohtukuludest.

Jätta pool M. Achabi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 133, 5.5.2012, lk 30.