Жалба, подадена на 29 април 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-39/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. É. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, е определен в приложение на новите Общи разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г. (наричани по-нататък „ОРИ“) и на решението за отхвърляне на административната жалба

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за отхвърляне на неговата административна жалба от 24 януари 2013 г., с която се цели да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е подал заявлението си за прехвърляне на неговите пенсионни права;

да се отмени решението от 11 юли 2012 г. на PMO (Служба за управление и плащане по индивидуални права), с което се прилагат актюерските стойности по новите ОРИ;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.