Προσφυγή-αγωγή της 22ας Μαρτίου 2007 - Bleser κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-25/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Thomas Bleser (Nittel, Γερμανία) (εκπρόσωπος: P. Goergen, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση διορισμού του προσφεύγοντος-ενάγοντος της 16ης Μαρτίου 2006, κατά το μέρος που ο προσφεύγων-ενάγων κατατάχθηκε σε ορισμένο βαθμό,

να ακυρώσει τα άρθρα 2 και 13 του παραρτήματος XIII και το άρθρο 32 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004,

να κατατάξει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στο βαθμό που είχε γνωστοποιηθεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού ή στον αντίστοιχο βαθμό που προβλέπει ο νέος ΚΥΚ (και στο αντίστοιχο κλιμάκιο σύμφωνα με τις ισχύσασες πριν την 1η Μαΐου 2004 διατάξεις),

να του επιδικάσει αποζημίωση ίση με το ποσό της διαφοράς των αποδοχών,

να του επιδικάσει ποσό 10 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη,

να καταδικάσει το Δικαστήριο στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προσφυγή-αγωγή βάλλει ουσιαστικά κατά των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του παραρτήματος XIII και του άρθρου 32 του ΚΥΚ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.

Κατά τον προσφεύγοντα-ενάγοντα, η κατάταξή του σε βαθμό έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τις ευνοϊκότερες γι' αυτόν διατάξεις του προηγούμενου ΚΥΚ, ο οποίος ίσχυε όταν ο προσφεύγων-ενάγων διαγωνίστηκε. Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει ότι η κατάταξή του σε βαθμό συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, καθώς και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει ακόμη παραβίαση των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου και, ειδικότερα, της υποχρεώσεως αρωγής, της αρχής της χρηστής διοικήσεως, της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αρχής της ασφάλειας δικαίου, της αρχής της καλής πίστεως, της αρχής της απαγορεύσεως της reformatio in peius (απαγορεύσεως της μεταβολής επί τα χείρω), καθώς και προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως.

____________