Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 24 mars 2020 – A mot O

(Mål C-143/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parter i det nationella målet

Sökande: A

Svarande: O

Tolkningsfrågor

1.    Den första frågan. Ska artikel 185.3 i) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (omarbetning)1 (nedan kallat direktiv 2009/138/EG) och artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring2 , jämförd med punkt 12 i del A i bilaga III till sistnämnda direktiv (nedan kallat direktiv 2002/83/EG), tolkas så, att försäkringsgivare eller försäkringstagare (som erbjuder en sådan försäkring, saluför försäkringsprodukten eller ”säljer” denna försäkring), i samband med ett livförsäkringsavtal som är knutet till en investeringsfond (kapitalförsäkringsfond) vars underliggande tillgångar består av derivat (eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat), är skyldiga att ge den försäkrade konsumenten information om de underliggande tillgångarnas (derivat eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat) natur, slag och egenskaper (på engelska indication of the nature, på tyska Angabe der Art, och på franska indications sur la nature), eller är det tillräckligt att endast ange den – underliggande – tillgångens slag, utan att gå in på dess egenskaper?

2.    Den andra frågan. För det fall den första frågan besvaras så, att försäkringsgivare eller försäkringstagare (som erbjuder en sådan försäkring, saluför försäkringsprodukten eller ”säljer” en försäkring som är knuten till en investeringsfond – kapitalförsäkringsfond) är skyldiga att ge den försäkrade konsumenten information om de underliggande tillgångarnas (derivat eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat) natur, slag och egenskaper, ska artikel 185.3 i) i direktiv 2009/138/EG och artikel 36.1 i direktiv 2002/83/EG, jämförd med punkt 12 i del A i bilaga III till sistnämnda direktiv, då tolkas så, att den information som den försäkrade konsumenten får om de underliggande tillgångarnas (derivat eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat) natur, slag och egenskaper ska motsvara den som krävs i artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG3 . (nedan kallat direktiv 2004/39/EG) och i artikel 24.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU4 (nedan kallat direktiv 2014/65/EU), det vill säga komplex information om derivatinstrumenten, innefattandes föreslagna placeringsstrategier och lämplig vägledning om, och varningar för, de risker som är förknippade med investeringar i de instrumenten eller särskilda placeringsstrategier, och särskilt information om den metod, för att värdera den underliggande tillgången, som försäkringsbolaget eller försäkringsmäklaren använder under den tid som försäkringen gäller och information om risken förknippad med derivat och deras utställare, avseende bland annat möjligheten att göra framtida ändringar i derivatinstrumentets värde, de enskilda faktorer som avgör dessa förändringar och graden av deras påverkan på värdet.

3.    Den tredje frågan. Ska artikel 185.4 i direktiv 2009/138/EG tolkas så, att när det gäller livförsäkringar som är knutna till en investeringsfond (kapitalförsäkringsfond) där den underliggande tillgången är ett derivat (eller ett strukturerat finansiellt instrument som innehåller ett derivat), är försäkringsgivare eller försäkringstagare (som erbjuder en sådan försäkring, saluför försäkringsprodukten eller ”säljer” denna försäkring) skyldiga att ge den försäkrade konsumenten information som motsvarar den som krävs i artikel 19.3 i direktiv 2004/39/EG och i artikel 24.2 i direktiv 2014/65/EU, det vill säga komplex information om derivatinstrumenten, innefattandes föreslagna placeringsstrategier och lämplig vägledning om, och varningar för, de risker som är förknippade med investeringar i de instrumenten eller särskilda placeringsstrategier, och särskilt information om den metod, för att värdera den underliggande tillgången, som försäkringsbolaget eller försäkringsmäklaren använder under den tid som försäkringen gäller och information om risken förknippad med derivat och deras utställare, avseende bland annat möjligheten att göra framtida ändringar i derivatinstrumentets värde, de enskilda faktorer som avgör dessa förändringar och graden av deras påverkan på värdet.

4.    Den fjärde frågan. För det fall den andra eller den tredje frågan (eller båda två) besvaras jakande, föreligger det då en otillbörlig affärsmetod, i den mening som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)5 , när en försäkringsgivare eller en försäkringstagare som erbjuder en livförsäkring som är knuten till en investeringsfond (kapitalförsäkringsfond) underlåter att ge den försäkrade konsumenten den information som krävs (vilken avses i den andra och den tredje frågan) i samband med att nämnda konsument erbjuds att teckna en försäkring, eller ska underlåtenheten att lämna den nödvändiga informationen anses vilseledande i den mening som avses i artikel 7 i det direktivet?

5.    Den femte frågan. Om både den andra och den tredje frågan besvaras nekande, utgör det då en otillbörlig affärsmetod, i den mening som avses i artikel 5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, när en försäkringsgivare eller en försäkringstagare (som erbjuder en sådan försäkring, saluför försäkringsprodukten eller ”säljer en försäkring som är knuten till en investeringsfond – kapitalförsäkringsfond) underlåter att tydligt informera konsumenten om att medlen i investeringsfonden (kapitalförsäkringsfonden) investerats i derivatinstrument (eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat), eller ska underlåtenheten att lämna den nödvändiga informationen anses vilseledande i den mening som avses i artikel 7 i det direktivet?

6.    Den sjätte frågan. Om både den andra och den tredje frågan besvaras nekande, utgör det då en otillbörlig affärsmetod, i den mening som avses i artikel 5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, när en försäkringsgivare eller en försäkringstagare som erbjuder en livförsäkring som är knuten till en investeringsfond, underlåter att lämna detaljerad information om egenskaperna hos det instrumentet i vilket medlen i investeringsfonden (kapitalförsäkringsfond) har investerats, inklusive information om den grundläggande funktionen av detta instrument, och det därvid är fråga om ett derivatinstrument (eller strukturerade finansiella instrument som innehåller derivat), eller ska underlåtenheten att lämna den nödvändiga informationen anses vilseledande i den mening som avses i artikel 7 i det direktivet?

____________

1 EUT L 335, 2009, s. 1.

2 EUT L 345, 2002, s. 1.

3 EUT L 145, 2004, s. 1.

4 EUT L 173, 2014, s. 349.

5 EUT L 149, 2005, s. 22.