Pritožba, ki jo je 2. februarja 2021 vložila SGL Carbon SE zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-639/18, SGL Carbon SE/Komisija

(Zadeva C-65/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: SGL Carbon SE (zastopniki: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Španija, Evropska agencija za kemikalije

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču; in

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi z ugotovitvijo, da trditev pritožnice, da je Komisija storiča očitno napako, ni nujno vsebovala tudi trditve, da je Komisija kršila dolžnosti skrbnega ravnanja, napačno uporabilo pravo.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo, ker je kot razlog za zavrnitev pravnega argumenta, ki ga je dejansko podala pritožnica, uporabilo zatrjevano pomanjkanje pravne jasnosti v točki 4.1.3.5.5 Priloge I k Uredbi št. 1272/20081 .

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj se ne bi moglo opreti na ugotovitev, da je pravni okvir zapleten, da bi upravičilo to, da Komisija ni upoštevala neobstoj topnosti CTPHT (smola, premogov katran, visokotemperaturna). Splošno sodišče je v prejšnjih, povezanih zadevah (zadeva T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA in drugi/Evropska komisija) dejansko ugotovilo nasprotno. Brez kakršnegakoli pojasnila za nasprotno ugotovitev, je obrazložitev Splošnega sodišča nezadostna in protislovna.

Četri pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo običajni test dolžne skrbnosti. S tem, da je ugotovilo, da je Komisija ravnala tako, kot bi ravnal katerikoli drug običajni upravni organ, ki ravna z dolžno skrbnostjo, uporabilo nepravilno in neprimerno primerjavo za oceno dolžne skrbnosti in običajnega ravnanja Komisije.

Peti pritožbeni razlog: obrazložitev Splošnega sodišča naj bi bila nezadostna in protislovna v delu, v katerem je to sodišče, ne da bi navedlo kakršenkoli dokaz in zgolj s tem, da se je oprlo na predlog generalnega pravobranilca, ugotovilo, da je Komisija morebiti imela težave pri odpravljanju svoje očitne napake pri presoji, in s tem nakazalo na to, da je pristop Komisije mogoče upravičiti.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, je napako Komisije mogoče upravičiti s sklicevanjem na previdnostno načelo, saj se v skladu z ustaljeno sodno prakso ni mogoče sklicevati na načelo med razvrščanjem snovi.

____________

1 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL 2008, L 353, str. 1).