Talan väckt den 2 oktober 2006 - Di Bucci mot kommissionen

(Mål F-118/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vittorio Di Bucci (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara förteckningen över meriterade tjänstemän och förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad A*12 under befordringsomgången 2005, vilka fastställts i enlighet med artikel 10.3 och 10.4 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och vilka offentliggjordes i administrativa meddelanden nr 85 av den 23 november 2005 och i vart fall ogiltigförklara beslutet att inte föra in sökandens namn i förteckningen över de tjänstemän som befordrades,

såvitt det är behövligt, ogiltigförklara samtliga rättsakter som lett till att sistnämnda beslut antagits, främst de beslut som fastställde det antal poäng som sökanden tilldelades,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid rättstjänsten och har ständigt varit en av dem i sin lönegrad och vid sin tjänsteavdelning som erhållit flest antal meritpoäng i bedömningsförfarandet. Sökanden åberopar först ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och de allmänna genomförandebestämmelserna, enligt vilka förtjänst skall vara det avgörande kriteriet vid tilldelning av prioritetspoäng från generaldirektoratet och vid befordran. Sökandens uteblivna befordran är för det första följden av de rättsstridigheter som sökanden redan gjort invändningar mot i mål F-98/051 och T-312/042, för det andra följden av de kriterier för tilldelningen av prioritetspoäng från generaldirektoratet som tillämpas inom rättstjänsten och enligt vilka företräde ges åt de tjänstemän som har längst tjänstgöringstid oberoende av deras meriter och för det tredje följden av vissa brister, som främst orsakats av befordringskommittén, vid tilldelningen av poäng till andra tjänstemän.

Sökanden påstår därefter att de angripna rättsakterna innebär ett åsidosättande av principerna om likabehandling och om rätten till karriärutveckling, att de innehåller en uppenbart felaktig bedömning och att de innebär maktmissbruk. Vidare häftar det flera brister i förfarandet eller formella brister vid rättsakterna.

Sökanden åberopar vidare att de allmänna genomförandebestämmelserna är rättsstridiga och gör därvid gällande följande:

-    de allmänna genomförandebestämmelserna innebär ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna i dess senaste lydelse, genom att det ansvar som tjänstemannen har och de språk som denne använder sig av i tjänsten inte beaktas,

-    artiklarna 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 och 13 i de allmänna genomförandebestämmelserna innebär ett åsidosättande av bland annat artikel 25.2 och artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, genom att det föreskrivs att frågan om befordran avgörs genom att omotiverade prioritetspoäng tilldelas på förslag av varje generaldirektorat eller på förslag av befordringskommittén,

-    artiklarna 4 och 6 i de allmänna genomförandebestämmelserna innebär ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och principerna om rätten till karriärutveckling och likabehandling, genom att varje generaldirektorat tilldelas en enhetlig kvot av poäng per tjänsteman,

-    artikel 13.2 i de allmänna genomförandebestämmelserna samt deras bilaga 2 innebär ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, genom att det föreskrivs att tilldelningen av övergångsprioritetspoäng i huvudsak skall grunda sig på tjänstgöringstiden i lönegraden,

-    artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna samt deras bilaga 1 innebär ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och principerna om rätten till karriärutveckling och likabehandling, genom att det föreskrivs att personalkommittén får tilldela prioritetspoäng för vissa extrauppgifter som utförts till institutionens bästa, när dessa extrauppgifter redan har beaktats vid tilldelningen av meritpoäng och prioritetspoäng från generaldirektoraten,

-    artikel 6 i de allmänna genomförandebestämmelserna innebär ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och principerna om rätten till karriärutveckling och likabehandling, genom att det föreskrivs en förmånligare behandling av tjänstemän vid generaldirektorat eller tjänsteavdelningar med blygsamma personalstyrkor samt av tjänstemän som är utstationerade till kommissionsledamöternas kabinett.

____________

1 - EUT C 10, 14.1.2006, s. 24 (målet registrerades ursprungligen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt som mål T-138/02 och överlämnades till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).

2 - EUT C 262, 23.10.2004, s. 45.