Жалба, подадена на 3 декември 2020 г. от Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., и Aluminios Cortizo, S.A.U. срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 23 септември 2020 г. по съединени дела T-515/13 RENV и T-719/13 RENV, Кралство Испания и др./Комисия

(Дело C-662/20 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., и Aluminios Cortizo, S.A.U. (представители: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero и A. Lamadrid de Pablo, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Lico Leasing, S.A.U и Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Искания на жалбоподателите

да се допусне и уважи настоящата жалба по изложените в нея основания,

да се отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. по съединени дела T-515/13 RENV и T-719/13 RENV, Кралство Испания и др./Комисия1 .

да се отмени Решение на Комисията от 17 юли 2013 година относно Държавна помощ SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06), приведена в действие от Испания — Система за данъчно облагане, приложима за някои споразумения за финансов лизинг, известна като испанска система „лизинг срещу данък“, и в частност член 1, параграф 1, доколкото в него испанската система „лизинг срещу данък“ се обявява за неправомерна държавна помощ, а при условията на евентуалност, член 4, параграф 1, доколкото в него се разпорежда възстановяването на цялата помощ от инвеститорите в ОИИ,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите искат отмяна на обжалваното решение, като излагат следните основания за това:

Първо основание: неправилно тълкуване и прилагане от страна на Общия съд на член 107, параграф 1 ДФЕС във връзка с понятието за селективност. В частност, жалбоподателите считат, че Общият съд е допуснал грешка при анализирането на твърдяната „браншова селективност“ на STL (първа част на основанието). При услови5ята на евентуалност, и в случай че Общият съд не приеме твърденията по първата част на основанието, жалбоподателите поддържат, че Общият съд неправилно е тълкувал практиката на съдилищата на Съюза относно твърдените дискреционни правомощия на данъчната администрация (втора част на основанието)

Второ основание: неправилно прилагане от страна на Общия съд на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

Трето основание: неправилно прилагане от страна на Общия съд на принципите, приложими за възстановяването на помощта.

____________

1 EU:T:2020:434

2 ОВ L 114, 2014 г., стр.1.