Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Kúria (Hongarije) op 6 november 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zaak C-583/20)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Kúria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: EuroChem Agro Hungary Kft.

Verwerende partij: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciële vragen

Moet artikel 273 van de btw-richtlijn1 aldus worden uitgelegd dat een sanctiestelsel dat niet toelaat dat aan belastingplichtigen die als risicovolle belastingplichtige zijn aangemerkt, in geval van minder ernstige inbreuken in verband met het Elektronisch systeem voor de controle van goederenvervoer over de weg (EKAER) een geldboete wordt opgelegd die lager is dan 30 % van 40 % van de waarde van de vervoerde goederen, of dat er geen geldboete wordt opgelegd, de grenzen overschrijdt van de aan de lidstaten krachtens deze bepaling verleende bevoegdheid?

Moet artikel 273 van de btw-richtlijn aldus worden uitgelegd dat een sanctie van die omvang verder gaat dan hetgeen overeenkomstig deze bepaling ter waarborging van de juiste inning van de btw en ter voorkoming van fraude noodzakelijk is (en dus onevenredig is)?

Moet artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het op risicovolle belastingplichtigen toepasselijke sanctiestelsel de verwezenlijking van het beginsel van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal belemmert?

____________

1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).