Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2011. aasta määrus - Schuerewegen versus parlament

(kohtuasi F-125/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölt kõrvaldamise meede - Töötõendi äravõtmine - Arvutivõrgule juurdepääsu õiguse äravõtmine - Eelnev haldusvaie - Elektrooniline edastamine - Haldusasutuse poolt tegelik teadasaamine - Hilinemine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: O. Caisou-Rousseau ja E. Despotopoulou)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja kõrvaldati töölt ja võeti temalt ära töötõend, ja sellele otsusele järgnenud toimingud ning kahju hüvitamise nõue

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja D. Schuerewegenilt.

____________

1 - ELT C 30, 29.1.2011, lk 68.