Жалба, подадена на 9 ноември 2020 г. от P. Krücken Organic GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-586/20, P. Krücken Organic GmbH/Европейска комисия

(Дело C-586/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: P. Krücken Organic GmbH (представител: H. Schmidt, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решение на Общия съд (първи състав) от 9 септември 2020 г. по дело T-565/18,

да осъди Европейската комисия да плати сумата от 216 749,02 EUR, заедно с лихвите за забава от датата на предявяването на иска в размер на 8 процентни пункта годишна лихва над основния лихвен процент на Европейската централна банка (ЕЦБ),

да осъди Европейската комисия да му предостави всеки документ, изготвен по време на дейността на ECOCERT във връзка с екологичния контрол на предприятието, произвело въпросния продукт, чрез предоставяне на достъп до документите, по-специално докладите от инспекциите и съпътстващите ги анализи от 2016 г., 2017 г. и 2018 г., които са във връзка с констатациите, оценките и решенията на ECOCERT, въз основа на които сертификатът за инспекция на въпросния продукт е бил издаден и след това е бил отменен от ECOCERT,

да задължи Комисията да изиска от своя страна от екологичните контролни органи, на които са възложени в трети страни задължения във връзка със задачи в системата на контрол на Съюза за биологично земеделие, да представят на всеки засегнат вносител решенията си относно отмяната, оттеглянето или обявяването на недействителност на издадените сертификати за инспекция, да приемат възраженията им и да се произнесат по тях, да изиска от екологичните контролни органи, назначени в трети страни, да предоставят на вносителите документите във връзка с процедурата за екологичен контрол, на които се основават такива решения, по-специално докладите от инспекциите и анализите, като бъдат заличени частите, свързани със защитата на данни на трети лица, и при условията на евентуалност да ограничи обхвата на задължаването на Комисията до задължение спрямо жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят счита, че са нарушени основните му права на свобода на стопанска инициатива и на защита на собствеността му. Правото на Съюза в областта на биологичното производството трябва да се тълкува в съответствие с Хартата на основните права. Общият съд е пренебрегнал напълно това в решението си. Поради това предприятия, които внасят био продукти от държави, които не са членка на ЕС, са лишени изцяло от защита на основните им права.

Решението на Общия съд се основава на неправилна правна преценка на обхвата на задълженията, и поради това на отговорността, на Европейската комисия във връзка с поведението и решенията на екологичните контролни органи. В решението си Общият съд неправилно е приел, че няма „конкретна разпоредба“, от която да следва, че Съюзът или Европейската комисия отговарят за противоправно поведение на ECOCERT чрез дъщерните дружества в Китайската народна република. Според Общия съд носенето на отговорност предполага самата Комисията да е прехвърлила контрола на биологичното производство, като задача на публичната власт, в трети държави. Правилата, уредени в Регламент (ЕО) № 834/20071 и Регламент (ЕО) № 235/20082 предписват на Европейската комисия начина за провеждане на екологичния контрол в трети държави, а именно чрез възлагане на екологичните контролни органи, като служители на Съюза.

Освен това изложените от Общия съд съображения, че както член 33 от Регламент № 834/2007, така и рамката за преценка в областта на отговорността на Съюза, водят до това, че Комисията разполага с „широко право на преценка“ по отношение на установяването и оценката на рисковете, и на средствата за мониторинг, произтичащи от установения риск, не вземат предвид важността на защитените от основните права интереси. Едно толкова широко право на преценка би довело до липса на всякакъв съдебен контрол върху поведението на Комисията.

Накрая, изложените от Общия съд мотиви за отхвърляне на искането Комисията да се задължи да създаде прозрачност по отношение на взетите от екологичните контролни органи решения са несъвместими със значимостта на основните права и на основното право да се гарантира ефективна правна защита.

____________

1     Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 2007 г., стр. 1).

2     Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 2008 г., стр. 25).