Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2011 r. - Alari przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-38/11)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. - Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w sprawie awansu, w ramach którego skarżący otrzymałby awans w instytucji, z której został przeniesiony - Instytucja właściwa w przedmiocie wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezpodstawna.

Parlament Europejski zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez skarżącego.

____________

1 - Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 22.