Προσφυγή-αγωγή της 22ας Δεκεμβρίου 2011 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-138/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ZZ (εκπρόσωποι: L. Levi και A. Blot, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως περί μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν την ανάληψη καθηκόντων στην Επιτροπή η οποία στηρίζεται στην προβαίνουσα σε νέο υπολογισμό πρόταση του PMO (Γραφείου Διαχειρίσεως και Εκκαθαρίσεως των Ατομικών Δικαιωμάτων).

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2011 που ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση της 22ας Οκτωβρίου 2009·

να διαπιστώσει την εγκυρότητα της συμφωνίας για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσφεύγοντος βάσει της προσφοράς που έγινε δεκτή σύμφωνα με τον υπολογισμό της αποφάσεως της 22ας Οκτωβρίου 2009·

εφόσον χρειάζεται, να ακυρώσει την απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2011, που απορρίπτει ρητώς τη διοικητική ένσταση του προσφεύγοντος·

επικουρικώς, να αναγνωρίσει την προκληθείσα ζημία και να επιδικάσει στον προσφεύγοντα το ποσό των 6207,71 ευρώ ως αποζημίωση και αντισταθμιστικούς τόκους, πλέον τόκων υπερημερίας με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.