Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 21. septembri 2015. aasta otsus – Anagnostu jt versus komisjon

(kohtuasi F-72/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2010. ja 2011. aasta edutamine – Kohaldatavad protsendimäärad – Personalieeskirjade artikli 6 lõige 2 – Üleminekumeetmed ajavahemiku kohta 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2011 – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 9 – Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted – Edutamiskünniste kindlaksmääramine – Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine – Põhjendatud huvi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) ja 24 hagejat (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Currall)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus määrata kindlaks palgaastmetele AD13 ja AD14 edutamise künnised 2010. ja 2011. aasta edutamise raames ning teiseks nõue tühistada 2010. aasta edutamise raames palgaastmetele AD13 ja AD14 edutatud ametnike nimekiri ning komisjoni vaikimisi tehtud otsus keelduda edutamast rohkem teisi ametnikke palgaastmetele AD12 või AD13.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 26. novembri 2010. aasta otsused, millega Antoulas, Bruni, Nicolaidou-Kallergis ja Xanthopoulos jäeti edutamata.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta 4/25ndikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ning mõista temalt välja 4/25ndikku hagejate kohtukuludest.

Jätta 21/25ndikku teiste hagejate peale Antoulase, Bruni, Nicolaidou-Kallergise ja Xanthopoulose kohtukuludest nende endi kanda ning mõista neilt välja 21/25ndikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest.

____________

1     ELT C 290, 1.10.2011, lk 20.