2020 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-548/20)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, atstovaujama E. Gane, L. Liţu ir M. Chicu

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti Direktyvą (ES) 2020/1057, būtent 1 straipsnio 3–6 dalis;

tik jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad tos nuostatos yra neatsiejamos nuo kitų Direktyvos (ES) 2020/1057 nuostatų arba susijusios su to akto esme, panaikinti visą Sąjungos teisės aktą;

priteisti iš Parlamento ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Rumunija remiasi dviem pagrindais:

1. Pirmasis ieškinio pagrindas: pažeistas proporcingumo principas, įtvirtintas ESS 5 straipsnio 4 dalyje

Rumunija tvirtina, kad transporto operacijų rūšies kriterijaus įvedimas, siekiant nustatyti, kokiomis aplinkybėmis taikomos taisyklės dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje, nefigūravo Komisijos atliktame poveikio vertinime; toks sprendimas taip pat nėra pagrįstas jokiu tyrimu (studija) ar mokslo duomenimis.

Šiuo atveju teisės aktų leidėjai privalėjo atlikti poveikio vertinimą, nes jie iš esmės pakeitė Komisijos pasiūlymą, neturėdami pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti naujos priemonės proporcingumą.

Be to, transporto operacijų rūšies kriterijus sukuria netikrumą, nustatant priimančiąją valstybę ir taikomą teisę. Atitinkamai, to kriterijaus taikymas kenkia teisiniam tikrumui ir, be kita ko, prieštarauja nurodytiems Direktyvos (ES) 2020/1057 tikslams.

Taisyklių dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje, remiantis transporto operacijų rūšies kriterijumi, taikymas gali paveikti tam sektoriui būdingą lankstumą ir greitumą.

2. Antrasis ieškinio pagrindas: pažeistas draudimo diskriminuoti dėl pilietybės principas, įtvirtintas SESV 18 straipsnyje

Rumunija tvirtina: kadangi tarptautinė transporto rinka yra objektyviai centralizuota (poliarizuota) ir operatorių iš Europos Sąjungos geografiniame pakraštyje esančių valstybių narių dalis tarptautinėje transporto rinkoje didėja, akivaizdu, kad daugiausia būtent tos zonos operatoriai patirs su darbuotojų komandiravimu susijusių administracinių ir finansinių išlaidų ir būtent jie bus atgrasyti nuo veiklos vykdymo tokiomis priemonėmis, kaip nustatytosios Direktyvos (ES) 2020/1057 1 straipsnio 3–6 dalyse.

Be to, Direktyvoje (ES) 2020/1057, Reglamente (ES) 2020/1054 1 ir Reglamente (ES) 2020/1055 2 numatytos priemonės (susijusios su papildomais kabotažo transporto apribojimais, transporto priemonės grįžimu į veiklos centrą įsisteigimo valstybėje narėje kas aštuonias savaites, vairuotojo grįžimu kas keturias savaites, draudimu normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais naudotis transporto priemonėje ir vairuotojų komandiravimu) apibrėžtos kaip integruoto teisės aktų paketo pagrindas; tai yra kontekstas, kuriame vien jų kumuliatyvaus poveikio analizė gali iliustruoti realų jų poveikį transporto rinkai.

____________

1 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais (OL L 249, 2020, p. 1).

2 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (OL L 249, 2020, p. 17).