Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. mai 2016. aasta otsus – FS versus EMSK

(kohtuasi F-50/15)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Muude Teenistujate Teenistustingimuste artikli 2 punkt c – Ajutine teenistuja, kes on tööle võetud selleks, et täita osakonna juhataja kohuseid majandus- ja sotsiaalkomitee grupis – Personalieeskirjade artikli 44 teine lõik – Tõus kõrgemale palgaastmele, mis on saadud tagasiulatuvalt pärast üheksakuulise katseaja lõppu – Ajutistele teenistujatele analoogia alusel kohaldamine, mis ei ole ette ratione temporis nähtud Muude Teenistujate Teenistustingimustes – Katseaeg, mis on sui generis lepinguliselt otsustatud väljaspool Muude Teenistujate Teenistustingimustes viidatud tingimusi – Lepingulise katseaja pikendamine – Osakonnajuhataja kohusetäitjana osutatud teenuste kvaliteet, mis on hinnatud mitterahuldavaks – Üleviimine ametikohale, mis ei ole seotud juhtimisega –Personalieeskirjade artikli 44 teises lõigus ette nähtud hüvitis kõrgemale palgajärgule viimise eest)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: FS (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal ja L. Camarena Januzec, advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja kinnitamata osakonnajuhataja ametisse, ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi 25. mai 2014. aasta otsus, mida täiendati FS töölepingu lisaga nr 2, millega Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee lepinguid sõlmima volitatud asutus ei kinnitanud teda osakonnajuhataja ametisse ning viis ta alates 9. aprillist 2014 üle ametikohale, mis ei ole seotud juhtimisega.

Mõista Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt FS-i kasuks välja hüvitis summas 2000 eurot talle tekitatud mittevaralise kahju eest.

Jätta kahju hüvitamise nõuded ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja FS-i kohtukulud.

____________

1 ELT C 190, 8.6.2015, lk 37.