Personaldomstolens dom av den 6 maj 2009 - Sergio m.fl. mot kommissionen

(Mål F-137/07)(1)

(Personalmål - Rättigheter och skyldigheter - Föreningsfrihet - Avtal mellan kommissionen och yrkes- och fackföreningarna - Individuella beslut om tjänstledighet, som fattats på grundval av ett protokoll - Rättsakt som går någon emot - Talerätt - Tjänsteman som för talan i eget namn och inte för en fackförenings räkning - Avvisning - Beslutet att avvisa talan har delgivits sökandenas advokat - Utgångspunkten för tidsfristen för talans väckande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Sergio (Bryssel, Belgien) och övriga (ombud: advokaten M. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Dels ogiltigförklaring av protokoll om avtal mellan yrkes- och fackföreningarna (OSP) och Generaldirektoratet för personal och administration (DG ADMIN) och tillsättningsmyndighetens beslut som bekräftades i protokoll av den 19 december 2006 och beslut av den 14 november 2006, dels yrkande om skadestånd i form av ett symboliskt belopp om en euro

Domslut

Talan avvisas.

Sökandena ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 79, 29.3.2008, s. 37.