Προσφυγή-αγωγή της 9ης Οκτωβρίου 2006 - Kerstens κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-119/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: C. Mourato, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη:Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2005 της Διευθύνουσας Επιτροπής της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων (PMO) περί τροποποιήσεως του οργανογράμματος της PMO·

να ακυρώσει τη ρητή απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ), της 6ης Ιουλίου 2006, περί απορρίψεως της ενστάσεως του προσφεύγοντος αριθ. R/167/06·

να καταδικάσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσό ex aequo et bono 5 000 ευρώ για αποζημίωση·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, πρώην προϊστάμενος της μονάδας "Πόροι" της PMO, αμφισβητεί την επίμαχη απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2005, που έχει ως αποτέλεσμα να ανατοποθετηθεί σε υπηρεσία μελετών και προοπτικών. Ισχυρίζεται ότι υφίσταται παράβαση του άρθρου 7 του ΚΥΚ καθόσον το μέτρο της οικείας ανατοποθετήσεως είναι αντίθετο προς το συμφέρον της υπηρεσίας και δεν τηρεί την αρχή της ισοδυναμίας των θέσεων. Ο προσφεύγων επικαλείται, δεύτερον, την παράβαση των καταστατικών διατάξεων στον τομέα των πειθαρχικών κυρώσεων. Τρίτον, ισχυρίζεται ότι υφίσταται κατάχρηση εξουσίας.

____________