Žaloba podaná 16. augusta 2006 - Dethomas/Komisia

(Vec F-93/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 11.januára 2006, ktorým bol žalobca vymenovaný za úradníka Európskych spoločenstiev v skúšobnej dobe ako vedúci delegácie Komisie v Maroku na generálnom riaditeľstve "Vonkajšie vzťahy" v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*14, platového stupňa 2,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa v čase, keď bol dočasným zamestnancom zaradeným do platovej triedy A*14, platového stupňa 8, uchádzal o pracovné miesto uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste KOM/229/04 na obsadenie miesta vedúceho delegácie Komisie v Maroku1. Keďže jeho kandidatúra bola úspešná, bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe a zaradený do platovej triedy A*14, platového stupňa 2.

Žalobca vo svojej žalobe uvádza, že keďže bol vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede a bezprostredne po období kedy pracoval ako dočasný zamestnanec, Komisia ho mala zaradiť do platovej triedy A*14, platového stupňa 8 podľa článku 32 ods. 3 Služobného poriadku. Odoprením žalobcovi práva vyplývajúceho z tohto ustanovenia sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 246 A, 5.10.2004, s. 1.