PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

20. juni 2011

Sag F-67/10

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål med henblik på fastsættelse af sagsomkostninger – afvisning«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, som han angiveligt har lidt som følge af Kommissionens afslag på at godtgøre ham de sagsomkostninger, som han hævder at have afholdt i den sag, der gav anledning til Rettens dom af 4. november 2008 (sag F-41/06, Marcuccio mod Kommissionen, der er appelleret og verserer for Den Europæiske Unions Ret, sag T-20/09 P).

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Retspleje – sagsomkostninger – fastsættelse – genstand

(Art. 270 TEUF; tjenestemandsvedtægten, art. 91; Personalerettens procesreglement, art. 92, stk. 1)

Den Europæiske Unions tjenestemandsret foreskriver en særlig procedure for fastsættelse af sagsomkostninger i de tilfælde, hvor parterne er uenige om størrelsen og arten af de udgifter, der kan kræves erstattet som følge af en afgørelse, hvorved Personaleretten har truffet endelig afgørelse vedrørende en tvist og taget stilling til fordelingen af sagsomkostningerne. I henhold til artikel 92, stk. 1, i procesreglementet træffer Personaleretten, hvis der opstår tvist om størrelsen og arten af de udgifter, der kan kræves erstattet, efter begæring af en part og efter at have hørt den anden part, således ved begrundet kendelse endelig afgørelse herom.

Den særlige procedure, der er fastsat i nævnte artikel 92, stk. 1, i procesreglementet, og som vedrører fastsættelsen af sagsomkostninger, udelukker, at der kan gøres krav på de samme beløb eller på beløb afholdt til de samme formål, inden for rammerne af en sag, hvori Unionen påstås at være ifaldet ansvar uden for kontraktforhold. En sagsøger er således ikke berettiget til på grundlag af artikel 270 TEUF og vedtægtens artikel 91 at anlægge en sag, der reelt har samme genstand som en påstand om fastsættelse af sagsomkostninger.

(jf. præmis 20 og 21)

Henvisning til:

Domstolen: 16. juli 2009, sag C-440/07 P, Kommissionen mod Schneider Electric

Retten i Første Instans: 11. juli 2007, sag T-351/03, Schneider Electric mod Kommissionen, præmis 297, der blev delvis ophævet efter appel ved førnævnte dom afsagt af Domstolen

Personaleretten: 10. november 2009, sag F-70/07, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 17