Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht - Německo) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. v. Bundesrepublik Deutschland

(Věc C-461/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Činnost Evropské unie v oblasti vodní politiky – Směrnice 2000/60/ES – Článek 4 odst. 1 – Environmentální cíle týkající se povrchových vod – Zhoršení stavu útvaru povrchové vody – Projekt úpravy vodní cesty – Povinnost členských států neschválit projekt, který může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody – Kritéria rozhodná pro posouzení existence zhoršení stavu vodního útvaru“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Za přítomnosti: Freie Hansestadt Bremen

Výrok

Článek 4 odst. 1 písm. a) body i) až iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, musí být vykládán v tom smyslu, že členské státy jsou povinny – s výhradou udělení výjimky – odmítnout schválení konkrétního projektu, pokud může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody nebo pokud ohrožuje dosažení dobrého stavu povrchových vod či dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu takových vod ke dni stanovenému touto směrnicí.Pojem „zhoršení stavu“ útvaru povrchové vody, který je uveden v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 2000/60, musí být vykládán v tom smyslu, že o zhoršení se jedná tehdy, jakmile se stav alespoň jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V této směrnice zhorší o jednu třídu, i když toto zhoršení nevede k celkově horšímu zařazení útvaru povrchové vody. Pokud se však dotyčná kvalitativní složka ve smyslu této přílohy již nachází v nejnižší třídě, jakékoli zhoršení této složky představuje „zhoršení stavu“ útvaru povrchové vody ve smyslu tohoto čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu i).

____________

1 Úř. věst. C 352, 30.11.2013.