Talan väckt den 10 september 2010 - Scheefer mot parlamentet

(Mål F-75/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten C. L'Hote-Tissier)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att inte meddela ett motiverat beslut avseende sökandens rättsliga ställning och särskilt att inte omvandla sökandens avtal om tillfällig anställning till en tillsvidareanställning enligt artikel 8 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda. Dessutom yrkande om skadestånd för den skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

vilandeförklara målet till dess att Europeiska unionens personaldomstol avgjort målet F-105/09,

alternativt ogiltigförklara parlamentets beslut av den 11 februari 2010 och den 10 juni 2010, genom vilka parlamentet, genom att bara hänvisa till sin skrivelse av den 12 oktober 2009, vägrade att meddela ett motiverat beslut och särskilt vägrade att omvandla sökandens tillfälliga anställning till en tillsvidareanställning, trots att avtalet förnyats två gånger,

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 12 februari 2009,

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 12 oktober 2009,

ogiltigförklara den rättsliga klassificeringen av det ursprungliga avtalet samt det datum det ska upphöra gälla, vilket fastställts till den 31 mars 2009,

följaktligen omvandla sökandens anställning till en tillsvidareanställning,

ersätta den skada som sökanden lidit till följd av parlamentets handlande,

i andra hand och för det fall personaldomstolen omöjligtvis skulle komma fram till att anställningsförhållandet upphört, trots att det uppstått en tillsvidareanställning; utdöma skadestånd för uppsägning utan saklig grund,

i tredje hand och för det fall personaldomstolen omöjligtvis skulle komma fram till att det inte är möjligt att omkvalificera avtalet, utdöma skadestånd för den skada som sökanden lidit på grund av Europaparlamentets ansvarsgrundande handlande,

fastställa att sökanden har möjlighet att använda sig av alla andra rättigheter, rättsmedel, grunder och förfaranden, i synnerhet att få parlamentet dömt att betala skadestånd för den lidna skadan, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________