РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

28 октомври 2010 година

Дело F-6/09

Soukaïna Fares

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Договорно наети служители — Класиране в степен — Вземане предвид на професионалния опит“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Fares, договорно нает служител в Комисията, иска по същество да се отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори, с което същият я класира в степен 8 от функционална група III на договорно наетите служители и което произтича от договора от 28 март 2008 г. за назначаването ѝ като договорно нает служител

Решение: Отменя решението на Комисията, с което жалбоподателката е класирана в степен 8 от функционална група III на договорно наетите служители и което произтича от договора от 28 март 2008 г. за назначаване на жалбоподателката като договорно нает служител. Осъжда Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Наемане на работа — Класиране в степен — Вземане предвид на професионалния опит — Право на преценка на органа, оправомощен да сключва договори — Съдебен контрол — Граници

(член 86, параграф 1 от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Наемане на работа — Класиране в степен — Вземане предвид на професионалния опит

(член 86, параграф 1 от Условията за работа на другите служители; член 7, параграф 3 от Общите разпоредби за изпълнение на Комисията)

1.      Институциите трябва да упражняват широкото си право на преценка при признаването на професионалния опит, като спазват всички приложими разпоредби и не допускат явна грешка в преценката. В този контекст контролът от страна на съда на Съюза трябва да се свежда до проверка дали органът, оправомощен да сключва договори, не е допуснал грешка при прилагане на правото и не е упражнил правото си на преценка по явно неправилен начин.

(вж. точки 39 и 40)

2.      За да се установи дали предходният професионален опит на договорно наетия служител може да бъде признат за целите на класирането му в степен, член 7, параграф 3 от Общите разпоредби за изпълнение относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията, изисква не само проверка на характеристиката на по-рано заеманата от договорно наетия служител длъжност, а евентуално и конкретна преценка на изпълняваните от този служител задачи, така че да се определи равнището на квалификациите, необходими за действително изпълняваните задачи. С други думи, въпреки че в повечето случаи преценката дали при класирането на договорно наетите служители да се вземе предвид професионалният опит на практика се основава само на длъжностната характеристика, Комисията не може да откаже да прецени конкретните задачи, които заинтересованото лице действително е изпълнявало по-рано, когато това лице представя приемливи доказателства, от които е видно, че въпросните задачи не са съответствали на формалната длъжностна характеристика.

(вж. точка 63)