Kanne 1.7.2015 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-95/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan eläkeoikeuksien siirrosta unionin eläkejärjestelmään, jossa sovelletaan 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohtaa koskevia uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, tehdyn lopullisen päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohtaa koskeva yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on todettava säännöstenvastaiseksi

kantajan ennen palvelukseen astumista hankkimien eläkeoikeuksien siirtämisen vahvistamisesta 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohtaa soveltamalla 6.11.2014 tehty päätös on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________