USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(prvního senátu)

2. srpna 2016

Věc F‑134/11

Giorgio Cocchi

a

Nicola Falcione

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Článek 24 služebního řádu – Zamítnutí žádosti o pomoc – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Žádost o převod nároků na důchod – Zpětvzetí žádosti o převod nároků na důchod, o níž se již vede řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o pomoc“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. Cocchi a N. Falcione domáhají zrušení rozhodnutí ze dne 9. března 2011, kterými Evropská komise zamítla jejich žádosti o pomoc podané v rámci jejich žádostí o převod nároků na důchod, které získali v italském důchodovém systému, do důchodového systému Evropské unie, a dále toho, aby byla Komisi uložena povinnost zaplatit jim náhradu škody.

Rozhodnutí:      Ve věci F‑134/11, Cocchi a Falcione v. Komise, není důvodné rozhodnout ve věci samé. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione a Evropská komise ponesou každý vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Pozdější ztráta právního zájmu na řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé

(Služební řád, články 90 a 91)

Aby úředník mohl podat žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí, je třeba, aby si zachoval osobní zájem na zrušení napadeného rozhodnutí i po podání uvedené žaloby, přičemž takový zájem předpokládá, že řízení o žalobě mu může s ohledem na svůj výsledek přinést prospěch.

Pokud úředník po dohodě s dotčeným orgánem vzal zpět svoji žádost o převod nároků na důchod nabytých před jeho nástupem do služebního poměru u Unie, případný rozsudek, který by zrušil rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o pomoc podané v rámci jeho žádosti o převod nároků na důchod, mu nemůže přinést žádnou administrativní výhodu, a to bez ohledu na to, zda žádost o pomoc podaná úředníkem za účelem obrany proti jednání jeho vlastního orgánu je z právního hlediska přípustná.

V tomto ohledu platí, že netrvá-li právní zájem na řízení, není již důvodné o žalobě rozhodovat.

(viz body 33 a 34)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: usnesení ze dne 2. prosince 2013, Pachtitis v. Komise, F‑49/12, EU:F:2013:197, bod 28 a citovaná judikatura