Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 30 maja 2012 r. - Frédéric Hay przeciwko Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Sprawa C-267/12)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Frédéric Hay

Strona pozwana: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Pytania prejudycjalne

Czy wykładni art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. należy dokonywać w ten sposób, że decyzja ustawodawcy krajowego o zastrzeżeniu możliwości zawarcia związku małżeńskiego dla osób różnej płci może stanowić prawnie uzasadniony, właściwy i konieczny cel uzasadniający pośrednią dyskryminację wynikającą z faktu, że układ zbiorowy pracy, zastrzegając korzyść z zakresu wynagrodzeń i warunków pracy dla pracowników zawierających małżeństwo, wyklucza w sposób nieunikniony z dostępu do tej korzyści partnerów tej samej płci, którzy zawarli cywilny pakt solidarności?

____________

1 - Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16)