Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. novembra 2010 -Marcuccio/Komisia

(vec F-65/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Nemocenské poistenie - Vážna choroba - Námietka nezákonnosti kritérií stanovených lekárskou radou - Zamietnutie žiadostí o náhradu liečebných nákladov)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktoré zamieta náhradu vo výške 100 % liečebných nákladov žalobcu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Luigi Marcuccio je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009, s. 43.