Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Испания), постъпило на 11 декември 2020 г. — ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Дело C-676/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Страни в главното производство

Жалбоподател: ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Ответник: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с правото на Съюза — член 49 ДФЕС1 и членове 76 и 77 (във връзка с член 74 и приложение XIV) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година2  — национална правна уредба, която позволява на възлагащите органи да прибягват до съгласувана дейност с частноправни субекти с нестопанска цел — а не само с доброволчески сдружения — за предоставянето на всякакъв вид социални услуги на лица срещу възстановяване на разходите, без да се провеждат процедурите, предвидени в Директивата за обществените поръчки [2014/24/ЕС], и независимо от прогнозната стойност, а само при предварителното квалифициране на посочените фигури като извъндоговорни?

Съвместима ли е с правото на Съюза — член 49 ДФЕС и членове 76 и 77 (във връзка с член 74 и приложение XIV) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година — национална правна уредба, която — във връзка с предоставянето на здравни или социални услуги от общ интерес — позволява да не се приложи правната уредба относно обществените поръчки чрез използването на техниката на съгласувана дейност като допълнение или заместител на управлението със собствени средства, не поради пригодността на тази техника за адекватно предоставяне на услугата, а с оглед на постигането на конкретни цели на социалната политика, които влияят на начина на предоставяне или които се изискват от предоставящия услугата субект, за да може да бъде избран, при положение че се запазва прилагането на принципите на публичност, конкуренция и прозрачност?

При утвърдителен отговор, съвместимо ли е с правото на Съюза — вече цитираните разпоредби, както и член 15, параграф 2, буква б) от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар3  — изключителното запазване на тази техника за образуванията с нестопанска цел — не само за доброволческите сдружения — при положение че е зачетен принципът на прозрачност и публичност?

Имайки предвид член 15, параграф 2, буква б) от Директивата за услугите [2006/123/ЕО], трябва ли да се даде тълкуване в смисъл, че предоставянето на възлагащите органи на дискреционното правомощие да прибягват до съгласувана дейност, за да възложат управлението на социални и здравни услуги на образувания с нестопанска цел, е равнозначно на поставяне на достъпа до тези услуги в зависимост от правноорганизационната форма? При утвърдителен отговор на този въпрос, валидна ли е с оглед на член 15, параграф 7 от Директивата за услугите национална правна уредба като разглежданата, във връзка с която държавата не е нотифицирала Комисията за включването на изискването относно правноорганизационната форма?

При утвърдителен отговор на предходните въпроси, трябва ли членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, членове 76 и 77 (във връзка с член 74 и приложение XIV) от Директивата за обществените поръчки [2014/24/ЕС] и член 15, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар да се тълкуват в смисъл, че допускат възможността възлагащите органи да подбират частноправни субекти с нестопанска цел (а не само доброволчески сдружения), с които да се споразумяват за предоставянето на лицата на всякакъв вид социални услуги — отвъд посочените в член 2, параграф 2, буква й) от последната посочена директива — като сред критериите за подбор да се включва установяването по местоизвършване на услугата?

____________

1 ОВ C 326, 2012 г. стр. 47.

2 ОВ L 94, 2014 г. стр. 65 (за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО).

3 ОВ L 376, 2006 г. стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50.