Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 6. april 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale mod Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Sag C-214/21)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger og appellant: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Indstævnt: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Procesdeltager: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 10, litra h), i – på lige fod med 28. betragtning til – direktiv 2014/24/EU 1 til hinder for en national lovgivning, hvorefter haste- og akutsygetransporttjenesten med forrang i henhold til overenskomst kun kan tildeles frivillige organisationer – forudsat at de i mindst seks måneder har været indskrevet i det nationale enhedsregister vedrørende den tredje sektor, er medlemmer af et foreningsnetværk og godkendte i henhold til (eventuel) regional lovgivning på området, og forudsat at denne tildeling sikrer, at tjenesten udføres under en ordning, som rent faktisk bidrager til det sociale formål samt til forfølgelsen af solidaritetsformål, på økonomisk effektive og hensigtsmæssige betingelser samt under overholdelse af gennemsigtighedsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling – men hvor kategorien af mulige tjenesteydere ikke omfatter øvrige nonprofitorganisationer, og navnlig sociale andelsselskaber i deres egenskab af sociale iværksættere uden gevinst for øje, herunder sociale andelsselskaber, som uddeler bonus til medlemmerne med tilknytning til almennyttige opgaver i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2a, i lovdekret nr. 112/2017?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).