Sag anlagt den 4. december 2007 - Sergio m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-137/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giovanni Sergio (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocat M. Lucas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af "aftaleprotokollen indgået mellem de faglige organisationer og sammenslutninger (OSP) og Generaldirektoratet for Personale og Administration (GD Admin)" samt af de afgørelser truffet af ansættelsesmyndigheden, der er bekræftet i protokollen af 19. december 2006 og ved afgørelse af 14. november 2006 - påstand om symbolsk erstatning for ikke-økonomisk skade på 1 EUR.

Sagsøgerens påstande

Annullation af "aftaleprotokollen indgået mellem de faglige organisationer og sammenslutninger (OSP) og GD Admin vedrørende fordeling af ressourcer til personalerepræsentation i 2006", der blev meddelt sekretæren for Alliancen og formanden for Union Syndicale Fédérale (USF) og Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) ved skrivelse af 19. december 2006 fra generaldirektøren for personale og administration

Annullation af de individuelle afgørelser om tjenestefrihed for "Alliancen" og/eller "FFPE's" repræsentanter på grundlag af denne aftaleprotokol eller beregningen af 26. maj 2006 vedrørende OSP's repræsentation på grundlag af afstemningsresultaterne i maj 2006 ved lokalvalget i Bruxelles og bekræftet i protokollen af 19. december 2006

Annullation af afgørelsen af 14. november 2006 fra generaldirektøren for personale og administration, hvorved det blev besluttet at afslutte Marques-Garcias midlertidige tjeneste i en anden stilling på halv tid og at lade ham genindtræde i sin tidligere tjeneste på fuld tid.

Kommissionen tilpligtes at betale en symbolsk erstatning på 1 EUR til hver af sagsøgerne for deres ikke-økonomiske og politiske tab som repræsentanter for Union Syndicale samt ikke-økonomiske tab og forringede karrieremuligheder som tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________