Beroep ingesteld op 26 maart 2007 - Sundholm / Commissie

(Zaak F-27/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Asa Sundholm (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 2 juni 2006 houdende opstelling van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002, genomen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2005, Sundholm/Commissie (T-86/04);

veroordeling van de verwerende partij tot betaling, in dit stadium van de procedure, van een immateriële schadevergoeding van 1 EUR;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep stelt verzoekster om te beginnen dat artikel 233 EG en de motiveringsplicht zijn geschonden, aangezien uit het bestreden besluit niet kan worden opgemaakt hoe rekening is gehouden met de motivering van bovenvermeld arrest.

Voorts stelt zij dat het bestreden besluit geen rekening houdt met de doelstellingen van het nieuwe stelsel van loopbaanbeoordeling en dat het gebrekkig is wegens het ontbreken van samenhang tussen de toelichting en de toegewezen punten.

Ten slotte beroept zij zich op schending van de rechten van de verdediging, aangezien feitelijke gegevens die als basis voor haar beoordeling dienden haar niet zijn meegedeeld, noch op het moment waarop zij zich hebben voorgedaan noch in het kader van de beoordelingsprocedure.

____________