Sag anlagt den 17. juli 2006 - Lofaro mod Kommissionen

(Sag F-75/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgien) (ved avocat J.-L. Laffineur)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 28. september 2005 om at afskedige sagsøgeren ved udløbet af dennes prøvetid, samt af den udtalelse ved prøvetidens udløb, hvorpå denne afgørelse er baseret.

Om fornødent: Annullation af den af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten trufne afgørelse af 31. marts 2005 om afslag af sagsøgerens klage.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for det lidte tab at betale sagsøgeren en erstatning, der efter billighed er opgjort til 85 473 EUR for det økonomiske tab og til 50 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tidligere midlertidigt ansat ved Kommissionen, blev ansat fra den 16. september 2004 til den 15. september 2009 i henhold til en kontrakt, som fastsatte en prøvetid på seks måneder i henhold til artikel 14 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Efter en første negativ bedømmelse, en forlængelse af prøvetiden med seks måneder og en anden negativ bedømmelse, opsagde Kommissionen nævnte kontrakt.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at Kommissionen har anlagt åbenbart urigtige skøn, for så vidt som den dels har baseret sig på urigtige faktiske omstændigheder eller har foretaget en urigtig fortolkning af de faktiske omstændigheder, dels har foreholdt sagsøgeren problemer, som han ikke kunne tillægges ansvaret for.

Ifølge sagsøgeren har Kommissionen desuden ligeledes tilsidesat de almindelige principper, som sikrer retten til værdighed og kontradiktion, og fremsat overflødig kritik.

Sagsøgeren har endelig anført, at Kommissionen ved ikke at afslutte bedømmelsen senest en måned før prøvetidens udløb har tilsidesat artikel 14 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

____________