Žaloba podaná 16. decembra 2011 – ZZ/EMA

(vec F-135/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepredĺžiť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 30. mája 2011, ktorým EMA odmietla preskúmať možnosť predĺženia zmluvy žalobcu,

zaviazať agentúru EMA, aby zaplatila žalobcovi predbežne 1 euro s výhradou zvýšenia tejto sumy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.