Žaloba podaná 22. júla 2011 - ZZ a i./Komisia

(vec F-72/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutí, ktorými sa stanovujú limity pre povýšenie v rámci povyšovania za roky 2010 a 2011 do platových tried AD13 a AD14 a na druhej strane zrušenie zoznamu úradníkov povýšených do platových tried AD13 a AD14 v rámci povyšovania za rok 2010 a zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie o odmietnutí povýšenia väčšieho počtu ďalších úradníkov do platových tried AD12 alebo AD13

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia uverejnené v Informations administratives č. 3-2010, 65-2010 a 76-2010, ktorými sa stanovujú limity pre povýšenie v rámci povyšovania za roky 2010 a 2011 do platových tried AD13 a AD14,

zrušiť zoznam úradníkov povýšených do platových tried AD13 a AD14 v rámci povyšovania za rok 2010 uverejnený v Informations administratives č. 65-2010, pretože bol zostavený na základe protiprávnych limitov pre povýšenie, a zrušiť implicitné rozhodnutie Komisie o odmietnutí povýšenia väčšieho počtu ďalších úradníkov do platových tried AD12 alebo AD13,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutia o zamietnutí sťažností žalobcov,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________