Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2021 International Skating Union proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého, rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-93/18, International Skating Union v. Evropská komise

(Věc C-124/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: International Skating Union (zástupce: J.-F. Bellis, advokát)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ve věci Mezinárodní bruslařská unie v. Komise (věc T-93/18 v rozsahu, v němž byla zamítnuta žaloba navrhovatelky,

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2017 ve věci AT/40208 – Pravidla způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie a

uložil Komisi a vedlejším účastníkům řízení v prvním stupni úhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil článek 263 SFEU a judikaturu Soudního dvora týkající se článku 101 SFEU, když rozhodl, že Pravidla způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie omezují hospodářskou soutěž z hlediska účelu.

Část 1: Tribunál nezkoumal žádné z tvrzení navrhovatelky, kterými napadá posouzení Komise ohledně skutečností na podporu závěru o omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu, jak se uvádí v rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2017 ve věci AT/40208 – Pravidla způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Všechna tvrzení navrhovatelky, kterými napadá posouzení skutečností ze strany Komise na podporu závěru v článku 1 sporného rozhodnutí o tom, že Mezinárodní bruslařská unie porušila článek 101 SFEU tím, že „přijala a použila“ pravidla způsobilosti, byla buď nesprávně vykládaná, takže se stala neúčinnými nebo irelevantními, nebo byla jednoduše ignorována.

Část 2: Tribunál změnil definici omezení hospodářské soutěže, o kterou jde ve věci, přičemž porušil svou povinnost nenahrazovat posouzení Komise vlastním posouzením a nesprávně kvalifikoval skutečnosti, které Komise uvedla v oddílu 8. 5 sporného rozhodnutí, jako relevantní pro závěr o omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu, v rozporu s judikaturou Soudního dvora ohledně článku 101 SFEU.

Namísto přezkoumání závěru o porušení, jak ho uvádí sporné rozhodnutí, Tribunál vytvořil nové omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu odvozené z: 1) abstraktního znění Pravidel způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie odděleného od jakéhokoliv přezkumu, jak se v praxi uplatňují a 2) skutečností uváděných Komisí v oddíle 8.5 sporného rozhodnutí, které nejsou součástí závěru o omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu v rozhodnutí (oddíl 8.3).

Část 3: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení v jeho analýze čtyř prvků, na kterých Komise založila závěr o tom, že Pravidla způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie představují omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu.

Obsah Pravidel způsobilosti: Z výše sankcí, kterými je vynucováno dodržování pravidel, nelze dovodit žádný závěr ohledně jejich údajného omezujícího účelu. Sankce mají na hospodářskou soutěž nepříznivé účinky pouze tehdy, pokud je neschválení určité soutěže neodůvodněné. Z výše sankcí jako takové nelze dovozovat žádné závěry ohledně obsahu pravidel.

Cíle Pravidel způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie: ze svého uznání, že systém předchozího schválení Mezinárodní bruslařské unie sleduje legitimní cíl, měl Tribunál vyvodit závěr, že Pravidla způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie nemohou omezit hospodářskou soutěž z hlediska účelu.

Právní a hospodářský kontext Pravidel způsobilosti Mezinárodní bruslařské unie: Tribunál nesprávně vykládá rozsudek Cartes Bancaires (C-67/13), když za irelevantní považuje skutečnost, že všechny krasobruslařské soutěže třetích stran byly ze strany Mezinárodní bruslařské unie schváleny z důvodu, že neexistovaly „interakce“ mezi trhem krasobruslení a relevantním trhem rychlobruslení.

Úmysl Mezinárodní bruslařské unie omezit hospodářskou soutěž: Skutečnost, že úmysl není nezbytným faktorem v analýze z hlediska „účelu“ neumožňuje Tribunálu zamítnout jako neúčinné tvrzení navrhovatelky zpochybňující posouzení skutečností Komisí uvedené v bodech 175 -178 odůvodnění sporného rozhodnutí, ze kterého Komise vychází v rámci závěru, že Mezinárodní bruslařská unie porušila článek 101 SFEU přijetím a používáním pravidel způsobilosti.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když se nevěnoval čtvrtému žalobnímu důvodu žaloby navrhovatelky o tom, že rozhodnutí Mezinárodní bruslařské unie neschválit soutěž Dubai Icederby 2014 nepatří do působnosti článku 101 SFEU, protože toto rozhodnutí sledovalo legitimní cíl v souladu s etickým kodexem Mezinárodní bruslařské unie, který zakazuje všechny formy podpory sázek.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když zkreslil žalobní důvod navrhovatelky jako zahrnující abstraktní diskusi o legitimnosti cíle ochrany integrity rychlobruslení. Tento žalobní důvod napadal odmítnutí Komise uznat platnost etických obav Mezinárodní bruslařské unie týkajících se konceptu rychlobruslařských soutěží kombinovaných se sázením na místě, ke kterému mělo dojít při soutěži v Dubaji. Tribunál ignoroval důkazy předložené navrhovatelkou, zejména správu o diskuzi v rámci Korejské národní asociace odmítající tento koncept s ohledem na vysoké riziko manipulace, čímž byly potvrzeny etické obavy Mezinárodní bruslařské unie. Dubai Icederby je teprve třetí rychlobruslařská skupinová soutěž, která nebyla schválena podle systému předchozího schválení Mezinárodní bruslařské unie.

____________