Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 29. októbra 2019 – Bundesrepublik Deutschland/Telekom Deutschland GmbH

(vec C-794/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Bundesrepublik Deutschland

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Telekom Deutschland GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 smernice 2002/58/ES1 s ohľadom na články 7, 8 a 11, ako aj článok 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie2 na jednej strane a článok 6 Charty základných práv Európskej únie a tiež článok 4 Zmluvy o Európskej únii na druhej strane vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá prevádzkovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb ukladá povinnosť, aby preventívne uchovávali prevádzkové a lokalizačné dáta konečných užívateľov týchto služieb, ak

–    si táto povinnosť nevyžaduje osobitný dôvod čo sa týka miestneho, časového alebo územného hľadiska,

–    sa povinnosť uchovávania v rámci poskytovania verejne dostupných telefonických služieb, vrátane prenosu krátkych správ (SMS), multimediálnych správ (MMS) alebo iných podobných správ, ako aj neprijatých alebo neúspešných hovorov, vzťahuje na tieto dáta:

–    telefónne číslo alebo iný identifikačný znak volajúceho a volaného čísla, a v prípade presmerovania alebo prepojenia hovoru, akékoľvek ďalšie zúčastnené číslo,

–    dátum a čas začatia a skončenia spojenia resp. v prípade prenosu krátkych správ (SMS), multimediálnych správ (MMS) alebo iných podobných správ, okamihy odoslania a prijatia správy s uvedením príslušného časového pásma,

–    informácie o využívanej službe, ak v rámci telefonickej služby možno využívať rôzne druhy služieb,

–    v prípade mobilných telefonických služieb tiež

medzinárodný identifikačný znak účastníkov mobilného hovoru v prípade volajúceho a volaného čísla,

medzinárodný identifikačný znak volajúceho a volaného koncového zariadenia,

dátum a čas prvej aktivácie služby s uvedením príslušného časového pásma v prípade predplatených služieb,

označenie rádiových buniek, ktoré sa v prípade volajúceho a volaného čísla použili na začiatku spojenia,

–    v prípade internetových telefonických služieb aj IP adresy volajúceho a volaného čísla a pridelené užívateľské mená,

–    sa povinnosť uchovávania v prípade poskytovania verejne dostupných služieb internetového pripojenia vzťahuje na tieto dáta:

–    IP adresu pridelenú účastníkovi internetového spojenia,

–    jednoznačnú identifikáciu čísla, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje internetové spojenie, ako aj pridelené užívateľské meno,

–    dátum a čas začiatku a ukončenia internetového spojenia s použitím pridelenej IP adresy a uvedením príslušného časového pásma,

–    v prípade mobilného spojenia, označenie rádiovej bunky, ktorá sa použila na začiatku internetového pripojenia,

–    nemožno uchovávať nižšie uvedené dáta:

–    obsah komunikácie,

–    dáta o načítaných internetových stránkach,

–    dáta o službách elektronickej pošty,

–    dáta týkajúce sa pripojení k alebo z určitých čísel osôb, orgánov alebo organizácií pôsobiacich v sociálnej alebo cirkevnej oblasti,

–    je doba preventívneho uchovávania v prípade lokalizačných dát, t. j. pokiaľ ide o označenie použitej rádiovej bunky, štyri týždne a v prípade ostatných dát, desať týždňov,

–    je zaručená účinná ochrana preventívne uchovávaných dát pred nebezpečenstvom ich zneužitia a pred akýmkoľvek nedovoleným prístupom,

–    preventívne uchovávané dáta možno použiť len na účely stíhania závažných trestných činov a odvrátenia konkrétnej hrozby pre zdravie, život alebo slobodu osoby alebo pre existenciu Spolku resp. Spolkovej krajiny, okrem IP-adresy pridelenej účastníkovi internetového spojenia, ktorú možno použiť v rámci informácií o referenčných dátach, ak ide o stíhanie akýchkoľvek trestných činov, odvracanie nebezpečenstva pre verejnú bezpečnosť a zdravie, ako aj v súvislosti s plnením úloh spravodajských služieb?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514) v znení zmenenom smernicou 2009/136/ES (Ú. v. EÚ L 337, 2009, s. 11).

2 Ú. v. ES C 364, 2000, s. 1.