Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 5. juli 2011 - Alari mod Parlamentet

(Sag F-38/11) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2009 - interinstitutionel overførsel i det forfremmelsesår, hvor tjenestemanden ville være blevet forfremmet i hans oprindelige institution - den institution, der har kompetence til at afgøre, om den overførte tjenestemand skal forfremmes)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Alves og M. Ecker, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

Sagen afvises.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler Gianluigi Alari's omkostninger.

____________

1 - EUT L 179 af 18.6.2011, s. 22.