Beroep ingesteld op 3 juni 2021 – Commissie/Slowakije

(Zaak C-342/21)

Procestaal: Slowaaks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, gemachtigden)

Verwerende partij: Slowaakse Republiek

Conclusies

verklaring dat de Slowaakse Republiek, door vanaf 2005 stelselmatig en aanhoudend de dagelijkse grenswaarden voor PM10 te overschrijden in de zone SKBB01 regio Banská Bystrica (met uitzondering van 2016) en in de agglomeratie SKKO0.1 Košice (met uitzondering van 2009, 2015 en 2016), de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten uit hoofde van artikel 13, lid 1, gelezen in samenhang met bijlage XI bij richtlijn 2008/50/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa;

verklaring dat de Slowaakse Republiek, door in de luchtkwaliteitsplannen geen passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de periode waarin deze waarden in de zone SKBB01 regio Banská Bystrica, in de agglomeratie SKKO0.1 Košice en in de zone SKKO02 regio Košice worden overschreden zo kort mogelijk is, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten uit hoofde van artikel 23, lid 1, tweede alinea, gelezen in samenhang met bijlage XV bij richtlijn 2008/50/EG;

verwijzing van de Slowaakse Republiek in de proceskosten.

Middelen en voornaamste argumenten

In richtlijn 2008/50/EG is de grenswaarde voor de dagelijkse blootstelling aan PM10 neergelegd (50 μg/m³). De waarde voor de dagelijkse blootstelling mag niet meer dan 35 keer in een kalenderjaar worden overschreden. De Slowaakse Republike heeft artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50 in de zone van de regio Banská Bystrica en in de agglomeratie Košice stelselmatig en aanhoudend overschreden, zoals volgt uit de jaarverslagen over de luchtkwaliteit die de Slowaakse Republiek overeenkomstig artikel 27 van de richtlijn heeft overgelegd.

Artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG bepaalt bovendien dat de lidstaten er, wanneer het niveau van verontreinigende stoffen in de lucht in bepaalde zones of agglomeraties een grenswaarde overschrijdt, voor zorgen dat voor die zones en agglomeraties luchtkwaliteitsplannen worden vastgesteld om de desbetreffende, in de bijlagen XI genoemde grenswaarde te bereiken. In geval van overschrijding van grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip voor naleving reeds is verstreken, worden in de luchtkwaliteitsplannen passende maatregelen genoemd, zodat de periode van overschrijding zo kort mogelijk kan worden gehouden. De Commissie stelt dat de Slowaakse Republiek de verplichting niet is nagekomen om luchtkwaliteitsplannen op te stellen in geval van overschrijding van de grenswaarden voor de zone van de regio Banská Bystrica, de zone van de regio Košice en de agglomeratie Košice die passende maatregelen bevatten om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk kan worden gehouden. Deze schending vloeit om te beginnen al voort uit het feit zelf dat de Slowaakse Republiek in deze twee zones en in de agglomeratie door de overschrijding van de dagelijkse grenswaarden voor PM10 stelselmatig en aanhoudend artikel 13, lid 1, heeft geschonden. Bovendien vloeit de schending van artikel 23, lid 1, van de richtlijn voort uit de niet-passende luchtkwaliteitsplannen, de ontoereikende luchtkwaliteitsstrategie, het ontbreken van aanvullende maatregelen en de tekortkomingen in de Slowaakse wetgeving.

____________

1     PB 2008, L 152, blz. 1.