Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2012 – Honnefelder κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-42/11)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός διαγωνισμός – Ακύρωση αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού – Εκτέλεση δεδικασμένου – Αρχή της νομιμότητας – Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας βάλλουσα κατά αποφάσεως περί επαναλήψεως μιας διαδικασίας γενικού διαγωνισμού)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Stephanie Honnefelder (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: C. Bode, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς B. Eggers και P. Pecho, στη συνέχεια B. Eggers, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί μη εγγραφής της προσφεύγουσας στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AD/26/05 Διατακτικό Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει: Απορρίπτει την προσφυγή.Η S. Honnefelder φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων της.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στο ένα τρίτο των δικαστικών εξόδων της S. Honnefelder.