Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 21 december 2020 – B mot Dyrektorowi Izby Skarbowej w W.

(Mål C-696/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: B

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Tolkningsfråga

Utgör artikel 41 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 samt proportionalitetsprincipen och neutralitetsprincipen, hinder för att i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet tillämpa en nationell bestämmelse, såsom artikel 25.2 i ustawa o podatku od towarów i usług (lagen om skatt på varor och tjänster) av den 11 mars 2004, på den beskattningsbara personens gemenskapsinterna förvärv,

– om de som förvärvat den beskattningsbara personens varor redan har betalat skatt på förvärvet i den medlemsstat där försändelsen avslutas, eller

– om det fastställts att den beskattningsbara personens handlingar inte ingick i något skatteundandragande, utan var resultatet av en felaktig identifiering av leveranser vid kedjetransaktioner och den beskattningsbara personen angett ett polskt registreringsnummer för mervärdesskatt för en inomstatlig och inte en gemenskapsintern leverans?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.