Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2011 – Pirri κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-21/11)

(Υπαλληλική υπόθεση – Πρόσωπο που διεκδικεί την ιδιότητα του μόνιμου ή μη μόνιμου υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσφυγή – Προδήλως απαράδεκτο – Μη τήρηση της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Ιταλία) (εκπρόσωπος: S. Costantino, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο

Αίτημα του προσφεύγοντος με το οποίο ζητεί να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του μη μόνιμου υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.

Ο Antonio Gerardo Pirri φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα.