Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 29 декември 2014 г. — Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-607/14)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bookit, Ltd

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Относно освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС), предвидено в член 135, параграф l, буква г) от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, тълкувано от Съда в решение Sparekassernes Datacenter (SDC), C-2/95, (EU:C:1997:278), кои релевантни принципи трябва да се приложат, за да се определи дали „услуги по обработване на плащания с дебитни и кредитни карти“ (като предоставяните в настоящия случай) имат за „последица прехвърлянето на средства и [...] водят до правни и финансови промени“ по смисъла на точка 66 от това решение?

По кои критерии се разграничава по принцип: a) услуга, която се състои в предоставянето на финансова информация, при липсата на което не би могло да бъде извършено плащане, но за която не се прилага освобождаването от ДДС (както в решение Nordea Pankki Suomi, C-350/10, (EU:C:2011:532), от б) услуга по обработване на данни, която на практика има за последица прехвърлянето на средства и за която Съдът е приел, че поради това може да попада в приложното поле на освобождаването от ДДС (както в точка 66 от решение SDC)?По-специално в контекста на услугите по обработване на плащания с дебитни и кредитни карти:а)    Прилага ли се освобождаването от ДДС за такива услуги, когато те имат за последица прехвърлянето на средства, но не обхващат задачата да се дебитира една сметка и да се кредитира друга със съответната сума?б)    Зависи ли правото на освобождаване от отговора на въпроса дали самият доставчик на услугата получава кодовете за разрешение пряко от банката на притежателя на картата, или ги получава с посредничеството на своята обслужваща банка?