30. juulil 2009. aastal esitatud hagi - Nikolchov versus komisjon

(Kohtuasi F-70/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vladimir Nikolchov (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Hammouche)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada teenistuslepinguid sõlmiva asutuse otsus, milles määrati hageja töölevõtukohaks Aachen ja kinnitati päevarahade maksmise kestuseks 120 päeva.

Hageja nõuded

Tuvastada, et rikuti komisjoni 15. aprilli 2004. aasta otsust personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõike 3 ja VII lisa artikli 10 üldiste rakendussätete kohta;

sellest tulenevalt teha korraldus tühistada teenistuslepinguid sõlmiva asutuse 21. aprilli 2009. aasta otsus nr R/9/09, millega lükati tagasi hageja kaebus, milles ta nõudis Bulgaaria määramist oma töölevõtukohaks ja päevarahade maksmise kestuse määramist vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõike 2 punkti b teisele taandele;

kohustada kostjat maksma hagejale maksmata jäänud päevarahad summas 6 942,32 eurot või mistahes muus summas, mille Avaliku Teenistuse Kohus määrab, millele lisanduvad viivisintressid alates kaebuse esitamisest kuni lõpliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________